Visie op onderwijs

Onze belangrijkste taak is om de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij:

Elke leerling is een uniek individu, dat we zodanig begeleiden dat deze als verantwoordelijke persoon respect opbrengt voor de medemens en de omgeving waarin deze verkeert. Dit realiseren we in een (pedagogisch) veilige omgeving waarin wederzijds vertrouwen en acceptatie basisvoorwaarden zijn. Wij zien de ouders als ondersteuners van ons onderwijs, die tevens de mogelijkheid hebben de ontwikkeling van de school en van hun kind kritisch te volgen.

20170905 102024


We begeleiden de leerlingen namens de ouders op weg naar het vervolgonderwijs, rekening houdend met hun individuele cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden.
We realiseren deze begeleiding in een stimulerende en (fysiek) veilige omgeving op goed toegeruste locaties die minimaal voldoen aan de wettelijke eisen.

We realiseren het onderwijs met gekwalificeerd personeel. We realiseren het onderwijs met de financiële middelen op zodanige wijze dat onverantwoorde risico’s worden vermeden. Deze zaken hebben gevolgen voor ons onderwijs. De nu volgende uitgangspunten geven hier een beeld van.


Beleidsvoering en management.

De schoolleiding zorgt ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn om het leren, vormen en werken gestalte te geven. Vanuit een eigen visie en op grond van een meerjarenplanning worden keuzes gemaakt. Vervolgens worden de gevolgen van die keuzes onder ogen gezien door systematische evaluatie van het eigen onderwijs. Bovendien heeft het management oog voor de leerresultaten en het effectief onderwijzen en is het gericht op een zo optimaal mogelijk werkklimaat.


Pedagogisch klimaat.

De Vreedzame SchoolLiefde voor en contact met kinderen is één van de kernwaarden in ons dagelijks werk. Wij streven naar een werksfeer in de school waarin wij de kinderen zo veelzijdig mogelijk kunnen vormen. Deze werksfeer kan o.a. tot stand komen door een goede samenwerking tussen kinderen onderling. Dat willen we op verschillende manieren realiseren. Allereerst met het programma De Vreedzame School. Daarnaast vinden we met en van elkaar leren, coöperatief leren genaamd, erg belangrijk. Een zekere mate van orde en rust op school zal het gevoel van veiligheid zeker ten goede komen.

Ons uitgangspunt is een open verstandhouding tussen leerkracht en kinderen; een verstandhouding echter waarbij regels en respect een duidelijke plaats innemen. Aan tolerantie, hoe om te gaan met conflicten en het voorkomen en bestrijden van incidenten zoals pestgedrag zal de komende jaren regelmatig aandacht worden besteed.


werkenOnderwijskundig concept.

Kennisoverdracht is een belangrijk item binnen de school. Niet ieder kind hoeft hetzelfde te kennen en te kunnen. Wij trachten elk kind in zijn of haar eigen waarde te laten en het de ruimte te geven die het nodig heeft om blijk te geven van eigen geaardheid. Wij doen een beroep op de inventiviteit van de leerlingen en stimuleren hun doorzettingsvermogen. De leersituatie moet daarom uitnodigend zijn. Door het team is ingestemd met het streven om te onderzoeken hoe we lessen uitdagender kunnen maken waardoor er bij kinderen een grotere betrokkenheid ontstaat.

Tijdens deze lessen worden de begrippen autonomie, competentie en relatie in praktijk gebracht. Op deze manier proberen wij zowel de kinderen die onder, op of boven het gemiddelde scoren, de juiste aandacht en uitdaging te geven. De  doelstellingen die de methode aangeeft zijn uitgangspunt bij deze lessen.

Als team proberen wij de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet te volgen en vroegtijdig in te spelen op eventuele ontwikkelingsstoornissen. Dit doen wij door interactie tijdens de lessen, de organisatievorm zelfstandig werken en door het gebruik van ons leerlingvolgsysteem. Ons onderwijs sluit aan bij alle vormen van het voortgezet onderwijs. Belangrijk is dat iedere leerling met zijn of haar mogelijkheden uiteindelijk terecht komt in het voortgezet onderwijs waar hij/zij thuishoort. Goede leerresultaten zijn belangrijk en daarom sturen we steeds meer op die resultaten. We doen dat door vooraf doelen te stellen en elke 6 à 8 weken te kijken of die doelen zijn gehaald. Door deze tussenevaluaties willen we voorkomen dat bij de kinderen een (te grote) achterstand ontstaat.


Interne schoolorganisatie.

"Het Kompas" is een school die werkt volgens het leerstof - jaarklassensysteem. In incidentele gevallen komt het voor dat kinderen op eigen niveau werken. In principe gebeurt dat pas vanaf groep 6. Voor het toepassen en bewaken van kwaliteitszorg maken wij gebruik van verschillende mogelijkheden. De systematiek van het INK geldt als basis voor ons kwaliteitsbeleid.

Wij gebruiken moderne methoden bij ons onderwijs, die voldoen aan de kerndoelen. De groepsleerkracht geeft in principe alle vakken, met uitzondering van lichamelijke oefening. Binnen de school is een administratieve kracht, een onderwijsassistent en een schoolassistent werkzaam.


Inrichting gebouw.

Voor het grootste deel wordt het onderwijs in het eigen lokaal gegeven. De werkomgeving moet in eerste instantie functioneel zijn ingericht, zodat de leerlingen zoveel mogelijk de materialen zelfstandig kunnen pakken en opruimen. Uiteraard spelen ook de uitdaging en gezelligheid een grote rol.


Relatie met omgeving.

Wij maken selectief gebruik van de kennis van externe instanties. Ouders worden geïnformeerd over onderwijskundige zaken en verlenen hulp bij organisatorische zaken. Bij enkele vakgebieden geven ouders ook onderwijsinhoudelijke hulp. Hierbij worden zij geïnstrueerd en begeleid door de leerkrachten.

Laatste nieuws

  • 1

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook