Visie, Missie, Kernwaarden: wat willen we voor school zijn?

Het Kompas is een protestants christelijke school. Vanuit de Bijbel geloven wij dat ieder kind een schepping van God is, met door Hem gegeven talenten, dat ieder kind een uniek individu en tevens een sociaal wezen is en dat God de mens de opdracht geeft de aarde te beheren en te bewaren.

Vanuit deze Visie zien wij het als onze opdracht (Missie) om de school in principe open te stellen voor alle kinderen. We zijn dus een open christelijke school. Respect voor elkaar, medemenselijkheid en zorg voor de wereld om ons heen staan hoog in ons vaandel. Wij willen de kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd, uitdagen in de veilige leef- en leerwereld van onze school. Van alle ouders en kinderen – ook die met een niet-christelijke achtergrond – verwachten we, dat ze dit ten minste respecteren. Daarom nemen alle kinderen dan ook deel aan de zaken, die met onze christelijke identiteit te maken hebben, zoals de dagopening, de dagsluiting, de godsdienstlessen, de schoolvieringen en de viering van de christelijke feesten.

Ons IKC (Integraal Kind Centrum) is een veilige omgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich in volle breedte kunnen ontwikkelen. Wij werken samen met opvangorganisatie Royal Kids Home.


We willen ons onderwijs zo inrichten dat leerkrachten en leerlingen onderzoekend leren van en met elkaar. Dit houdt concreet in voor leerkrachten dat we boven de methode staan en waar nodig deze los durven te laten, leerlijnen goed in ons hoofd hebben en dat we onszelf blijven ontwikkelen.


Voor kinderen betekent dit dat ze op hun eigen niveau kunnen werken, dat ze hun talenten benutten, regelmatig samenwerkend leren en ruimte krijgen om op hun eigen manier te leren. De focus ligt op zowel het leerproces als op het eindresultaat. Om het onderwijs vanuit onze visie en missie praktisch vorm te geven, hebben we een vijftal kernwaarden geformuleerd.

Wij beschrijven ze hieronder in willekeurige volgorde.

20170905 102024


werken Verantwoordelijkheid

Kinderen verschillen van elkaar en leren op diverse manieren. We willen kinderen ook mede verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. De zorg die ieder kind nodig heeft, varieert. Deze (extra) zorg wordt in de groep zelf gegeven. Slechts in bijzondere gevallen krijgen kinderen hulp buiten de groep. We zijn als team verantwoordelijk voor de leerlingen op onze school maar de klassenleerkracht is “integraal” verantwoordelijk voor de leerling in zijn klas. Gebruik maken van de kennis van collega’s, specialisten binnen school en zo nodig externe experts, hoort daarbij. Dat kan ook betekenen dat we niet alle kinderen de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. We zijn open over de mogelijkheden en ontwikkelingen van ieder kind. We benoemen wat we zien. Daar waar nodig uiten we zo vroeg mogelijk onze zorg

 

De Vreedzame School

Samenwerken

Onderwijs is een sociaal proces. Wij willen dat leerlingen zich ontwikkelen in een dynamische omgeving. We stimuleren leerlingen om onderling samen te werken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen. Samenwerken binnen het team is essentieel. De teamleden zijn niet alleen inspirator, coach van de leerlingen maar ook van elkaar. We spreken elkaar aan, willen voortdurend leren, zien het werk als uitdaging. Een voorbeeld hiervan is de collegiale consultatie die iedere leerkracht uitvoert. Door bij elkaar in de klas te kijken en elkaar feedback te geven, geven wij vorm aan het Kompas als lerende organisatie.

 

 

Daarnaast is de samenwerking tussen ouders en leerkracht van groot belang. Wij geloven dat iedere ouder en leerkracht het beste uit het kind wil halen. De ouder vanuit ouderliefde, de leerkracht als deskundige op het brede gebied van onderwijs. Het team is eenduidig in visie en opstelling naar ouders en andere externe personen. Met vertrouwen slaan wij bruggen tussen beide werelden.

 

Veiligheid

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op Het Kompas. Het team hanteert een eenduidige pedagogische aanpak. Leerkrachten hebben een open houding richting kinderen en laten alle leerlingen in hun waarde. Niemand gaat bij ons van school af als slachtoffer van pestgedrag. We volgen het pestprotocol. We werken vanuit onze christelijke identiteit en gebruiken daarnaast de methode `De Vreedzame School` om kinderen vaardigheden te leren die hen zelfvertrouwen geven en hun weerbaarheid vergroten. Het programma van DVS streeft ernaar dat school een gemeenschap is waarin ouders, leerlingen en leerkrachten zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor het geheel en waarin we op basis van wederzijds respect met elkaar omgaan en conflicten goed worden opgelost.

 

Kwaliteit

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. We leven in een samenleving waarin resultaat telt. Een goede voorbereiding op de toekomst betekent dat er opbrengstgericht gewerkt wordt. Veel oefenen van (basis) leerstof is belangrijk. Het doel van elke les moet bekend zijn bij de leerkracht en de leerling, zodat de essentie van de les centraal staat. Naast een taakgerichte benadering is er aandacht voor het proces van het (samen) leren. Dat we niet bij elk kind hetzelfde einddoel halen, spreekt voor zich. Wel halen we uit elk kind het meest haalbare binnen de mogelijkheden van het kind en van de school. Belangrijk daarbij is onze kwaliteitszorg. Structuur, duidelijkheid, controle, analyse en reflectie zijn middelen om de onderwijskwaliteit te bewaken en te verbeteren. Op alle niveaus binnen de schoolorganisatie doorlopen wij de cyclus van plannen, handelen, evalueren en bijstellen.

 

Uitdaging en ontwikkeling

Een rijke leeromgeving stimuleert leerlingen om te leren. Leren komt vooral tot stand als er betrokkenheid bij de leerlingen wordt ervaren. Door het aanbieden van diverse werkvormen dagen we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn, te laten ontdekken en zich te verwonderen. Door het inzetten van diverse onderwijsleermiddelen en methodes stimuleren en motiveren we de leerlingen. Dit houdt vanzelfsprekend in dat we ons als team moeten blijven ontwikkelen en uitdagen.

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

wo, 04 oktober - Studiedag leerlingen zijn vrij
di, 10 oktober - Kamp groep 8 (Ellemeet)
ma, 16 oktober - Herfstvakantie
ma, 30 oktober - Informatiemarkt VO groep 8

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook