Identiteit


Vanuit de Bijbel geloven we: elk kind is een schepping van God, met door Hem geschonken gaven en talenten; dat ieder kind een uniek individu en tevens een sociaal wezen is en dat God de mens de opdracht geeft de aarde te beheren en te bewaren.

Vanuit dit uitgangspunt stellen we onze school in principe open voor alle kinderen. We zijn dus een open christelijke school. Respect voor elkaar en medemenselijkheid staan hoog in ons vaandel. Alle ouders en kinderen – ook die met een niet-christelijke achtergrond - dienen de uitgangspunten, doelstelling en visie van onze school te respecteren. Alle kinderen nemen dan ook deel aan de zaken die met onze christelijke identiteit te maken hebben, zoals het dagbegin, de dagafsluiting, de godsdienstlessen, de schoolviering en de viering van de christelijke feesten.

DSC08524
In de kerk tijdens de Startdienst

 Identiteit zoals beschreven in de identiteitsnotitie van 

Stichting PCPO Capelle/Krimpen aan den IJssel

Het bestuur van onze Stichting heeft de identiteit vastgelegd in een identiteitsnotitie. De inhoud hiervan geldt voor alle scholen binnen onze stichting. Een samenvatting van deze notitie kunt u hieronder lezen. De volledige notitie kunt u hier lezen.De Boodschap (het evangelie van Jezus Christus) bevat drie elementen.

Wij geloven dat God barmhartig en rechtvaardig is. In de bijbel zien we dit verwoord in de meest bekende tekst:“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16(NBV)

Wij geloven dat mensen de opdracht hebben om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit zien we verwoord in de Bijbeltekst:‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer,uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.”Marcus 12:29-31(NBV)

Wij geloven in zelfstandige mensen die geloof, hoop en liefde kunnen vormgeven in een onvolmaakte wereld en die uitzien naar het totale herstel van de schepping.


De tien uitgangspunten

1. Er is maar één God. Hij schiep de hemel en de aarde en gaf Zijn Zoon. Vanuit deze gedachte willen wij de dag beginnen en afsluiten, verhalen vertellen, christelijke liederen zingen en gesprekken voeren. Bij het vieren van christelijke feesten zullen wij geen zaken voor het voetlicht brengen die afleiden van de kern van het feest. De methodes die wij gebruiken zijn hiermee in lijn. We verwachten van leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie.


2. Daarom zullen we geen andere zaken hoger of zelfs gelijkstellen aan God.
Alles wat ingaat tegen het geloof in God of oproept andere wegen te bewandelen beschouwen wij als strijdig met de missie. Expliciet vallen hieronder: het promoten van horror, magie, mystiek, occultisme, materialisme en uitingen en gebruiken van andere religies.


3. Het taalgebruik dat wij hanteren (ook via media) geeft weer wie we zijn.
Daarom zijn vulgair, godslasterlijk of neerbuigend taalgebruik strijdig met de missie.


4. We vinden bezinning en rust essentiële onderdelen van ons werk. Ook vanuit deze gedachte willen we stil staan bij het doel van ons bestaan door weekopeningen, vieringen, jaarafsluitingen of andere gezamenlijke (officiële) momenten. We gaan verantwoord om met elkaars tijd en hechten er waarde aan om gezamenlijk te lunchen.


5. We hebben respect voor het gezag dat boven ons is gesteld.
Daarom zullen we geen zaken ondernemen die toezicht of evaluatie belemmeren.


6. Mensen zijn geschapen naar het beeld van God en daarom gaan we respectvol met hen
om. We doen dit vanuit de gedachte:“Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Onze scholen zijn ontmoetingsscholen,waar er ook voor mensen met andere levensovertuigingen plaats is. Er is echter geen plaats voor het praktiseren van andere levensovertuigingen.


7. We willen betrouwbaar zijn in wat we doen. Als we iets beloven doen we het ook en als we iets afspreken voeren we het ook uit.


8. We gaan respectvol om met het bezit dat ons is toevertrouwd, maar ook met het bezit
van een ander. Verspilling, onzorgvuldig gebruik en oneigenlijk gebruik van middelen, materialen en gebouwen is strijdig met de missie.


9. In alles willen wij oprecht handelen. Wat we zeggen, menen we. We doen ons niet anders voor dan we zijn.


10. Wij gunnen anderen evenveel geluk als wij zelf hebben. We willen niet handelen ten koste van anderen.

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

Agenda

wo, 04 oktober - Studiedag leerlingen zijn vrij
di, 10 oktober - Kamp groep 8 (Ellemeet)
ma, 16 oktober - Herfstvakantie
ma, 30 oktober - Informatiemarkt VO groep 8

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook