Welkom bij de MR / GMR

De medezeggenschapsraad (MR) op school is heel belangrijk. Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft. De wettelijke regels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Medezeggenschap is belangrijk, omdat het meer draagvlak voor beleid creëert. Daarnaast zorgt medezeggenschap ervoor, dat specifieke belangen van groepen mensen in de school expliciet aan de orde kunnen komen. Als de medezeggenschap goed geregeld is, dan heeft de hele school hier profijt van, want de MR praat met de directie over alle zaken, die in het dagelijks werk een rol spelen.

In onze MR zitten vier ouders (de oudergeleding) en vier personeelsleden van de school (de personeelsgeleding). De oudergeleding behartigt de belangen van ouders en kinderen en de personeelsgeleding die van het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel en die van de leerlingen. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Daarin staat o.a. bij welke zaken je als ouder (en leerkracht) mee mág denken (het zg. “adviesrecht”) en waar je móet meebeslissen over het reilen en zeilen van de school (het z.g. “instemmingsrecht”). Het Medezeggenschapsreglement is op school ter inzage.

Jaarlijks treden één of twee ouders en één of twee personeelsleden volgens een rooster af. Men kan maximaal 2 aaneengesloten perioden van 3 jaar deel uitmaken van de raad.


In de ontstane vacatures wordt voorzien door verkiezingen. De oudergeleding regelt de verkiezing van de ouders en de personeelsgeleding doet dit voor het personeel.

De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. Ze worden aangekondigd in de Nieuwsbrief en op de website. De MR houdt de ouders 

via de website en de nieuwsbrief op de hoogte.

mdenh

  MR JGmvdwpvanl 2

 

 

 

 

  

 MR IN   dosu.jpg  MR-DK.png    MR CH

  

 

Ouder geleding Personeels geleding MR
Mark den Heijer
(voorzitter)
Ilse Noorlander

Pascal van Lith Dominggus Supusepa
(vacature) Dick de Klerk
Marina van der Wal Connie de Hoop
   

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR (vanuit school) is er de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vanuit de stichting). Deze overkoepelende raad bestaat uit ouders en personeelsleden uit de Stichting PCPO Capelle - Krimpen.

 

Laatste nieuws

Contact

Hoofdlocatie:
Patrijzenstraat 53
2922 GN Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 599870

Locatie Tuinstraat:
Tuinstraat 25
2921 XH Krimpen aan den IJssel
tel.: 0180 518876

Email:

thumb debibliotheekopschool 0    TalenT Keurmerk Eurly English

Vind ons op Facebook